7. ročník

 

Ve dnech 28. a 29. března 2017 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční sedmý ročník mezinárodního interdisciplinárního sympozia Umění a kultury střední Evropy, jehož tématem bude Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin.

Hlavním záměrem našeho sympozia bude sledovat a analyzovat roli středoevropských spisovatelů-intelektuálů ve společnosti a její proměnlivost napříč dějinami, především pak v dějinných okamžicích, které lze shledávat „zlomovými“ (národní suverenita/područí, svoboda/totalita, mír/válka ad.).

Jakou roli chtěli sehrávat středoevropští spisovatelé-intelektuálové v klíčových zápasech o svobodu, charakter národa, národní suverenitu, o etické hodnoty a jak jejich úlohu hodnotíme zpětně, tj. z dnešního pohledu, s vědomím toho, kudy se dějiny následně ubíraly? Jak se role středoevropského spisovatele-intelektuála proměňovala v průběhu dějin z hlediska jeho relevance v diskusi o tyto hodnoty? Kdy, kde a kým byl spisovatel vnímán jako „svědomí národa“ a kdy, kde a kým jako sociálně marginalizovaný podivín, jemuž společnost nemá potřebu naslouchat? Jaké okolnosti přispěly k proměnám úlohy spisovatele ve společnosti?

V čem spočívala specifičnost pozice středoevropského spisovatele-intelektuála a čím se odlišovala od pozice západoevropského intelektuála v náhledu na vybrané společensky palčivé otázky ve vybraných dobách? Jak, proč a kdy se lišila angažovanost spisovatelů-intelektuálů uvnitř střední Evropy?

V rámci sympozia budeme věnovat pozornost i literárním dílům, která téma našeho sympozia zbeletrizovala. V kterých dobách, v jakých podobách a za jakým účelem se stává individuální osud středoevropského spisovatele a jeho úloha ve společnosti tématem prozaických a básnických děl vzniklých z per středoevropských autorů samých?

 

Budeme velmi rádi, když se proponovaného sympozia zúčastníte a přispějete do diskuse nad těmito otázkami. Uvítáme oborovou divergentnost a budeme se těšit na přístup literárněhistorický, filozofický, sociologický, historický či politologický.

Dovolujeme si tímto požádat zájemce o vystoupení na sympoziu, aby do 15. ledna 2017 poslali na níže uvedenou adresu tajemníka sympozia přihlášku a anotaci zamýšleného referátu (v rozsahu do 1200 znaků). Vystoupení referujícího v rámci sympozia by nemělo překročit 15 minut. V případě velkého počtu přihlášených bude zástupci pořadatelských institucí učiněn výběr ze zaslaných anotací. Přijetí či nepřijetí Vašeho příspěvku na sympozium Vám bude oznámeno tajemníkem sympozia nejpozději do 10. února 2017. Jednacím jazykem sympozia je čeština. Referáty, které zazní na sympoziu, budou zveřejněny v knižní publikaci.

 

Za pořadatelské instituce:

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D., vedoucí katedry bohemistiky FF UP v Olomouci

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D., ředitel Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D., ředitel Ústavu bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích

Ing. Pavel Janáček, Ph.D., ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel Moravské zemské knihovny v Brně

 

Tajemník sympozia:

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D., katedra bohemistiky FF UP v Olomouci

Mail: jiri.hrabal@upol.cz

https://strednievropa.webnode.cz/

Adresa: Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta UP, Třída Svobody 26, 779 00 Olomouc, CZ

 

 

PROGRAM SYMPOZIA

 

28. března 2017

 

Zahájení konference a úvodní referáty (aula 2.31: 9:30 – 12:00)

Úvodní slovo rektora Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslava Millera

● předsedající: Jiří Hrabal

1) Vladimír Svatoň: Mezi dvěma kameny. Utopie střední Evropy

2) Ingeborg Fialová: Literární historikové, germanisté a germanobohemisté, profesoři pražské univerzity jako intelektuální hybatelé

3) Roman Kanda: Estetika a/nebo politika. Napětí umělecké angažovanosti a estetické autonomie v kontextu středoevropského modernismu (na příkladu tvorby Witolda Gombrowicze)

4) Pavel Floss: O duchovních zápasech v šedesátých letech u nás (svědectví účastníka)

 

AULA (2.31) 13:00 – 19:15

 

Blok 1 (13:00 – 14:15)

Literární (a jazyková) reprezentace spisovateleintelektuála

● předsedající: Jan Wiendl

1) Ivana Taranenková: Proroci, apoštoli, podivíni a hriešnici. (K reprezentačným stratégiám spisovateľa v slovenskej literatúre 19. storočia)

2) Eduard Burget: Marholtovo dilema aneb Role intelektuála v románech spisovatele Viléma Hejla

3) Ondřej Bláha: Jazykový obraz politicky nekonformního intelektuála v kádrových posudcích ze sedmdesátých let 20. století

4) Klára Soukupová: „Jak se mohlo stát, že jste byl v mládí komunista?“ Literární reprezentace členství v komunistické straně v autobiografických textech

 

Blok 2 (14:30 – 15:15)

Důsledky komunistického převratu v životě a díle středoevropských spisovatelů I.

● předsedající: Michal Sýkora

1) Petr Komenda: František Halas a Jan Zahradníček – etika tvůrčího gesta v letech 1945–1949

2) László G. Kovács: Dominik Tatarka a Sándor Márai: dva příběhy věrnosti k ideálům a zachování svobody i vlastní tváře

 

Blok 3 (15:30– 16:30)

Důsledky komunistického převratu v životě a díle středoevropských spisovatelů II.

● předsedající: Ivana Taranenková

1) Jana Kuzmíková: Spisovateľ a občan Ivan Horváth

2) Vladimír Barborík: Novomeský ako symbolický protagonista normalizácie kultúry

3) Michal Sýkora: S ruským tankem na dvorku. Reflexe přítomnosti sovětských vojsk jako neuralgický bod zodpovědnosti středoevropského spisovatele

 

Blok 4 (16:45 – 17:45)

Středoevropští exulanti a jejich tvorba I.

● předsedající: Joanna Królak

1 Erik Gilk: Exulant František Langer

2) Barbora Svobodová: „Divná doba, ale veliká!“: Politické převraty pohledem Egona Hostovského

3) Jakub Flanderka: Básnické psaní jako „střetávání (se)“ s českou minulostí i přítomností. Exilová básnická skladba Ivana Diviše Odchod z Čech

 

Blok 5 (18:00 – 19:15)

Středoevropští exulanti (a disidenti) a jejich tvorba II.

● předsedající: Erik Gilk

1) Dorota Bielec: Dvě exilové autority – Pavel Tigrid a „Svědectví”,  Jerzy Giedroyć  a „Kultura”

2) Joanna Królak: Ohlas politické esejistiky Václava Havla v polském disentu

3) Jaroslava Smejkalová: Občan básnik Zbigniew Herbert

4) Radoslav Passia: Dvaja z jednej generácie (Ladislav Grosman a Ján Rozner ako spisovateľské typy)

 

 

29. března 2017

 

AULA (2.31): 9:00 – 14:30

 

Blok 6 (9:00 – 10:00)

Intelektuálové 19. století I.

● předsedající: Jana Vrajová

1) Karolina Ćwiek-Rogalska: Pojem „krize“ u Tomáše Garrigue Masaryka jako interpretační kategorie českých dějin

2) Jan Krekule: Národní akademie věd v návrhu Jana E. Purkyně

3 Dagmar Mocná: Vratislav Kazimír Šembera: renegát nebo nezávislý intelektuál?

 

Blok 7 (10:15 – 11:15)

Intelektuálové 19. století II.

● předsedající: Dagmar Mocná

1) Jiří Kudrnáč: Gotická duše:  Karáskovo pojetí aktuální intelektuální zodpovědnosti

2) Marianna Koliová: Polemiky Jozefa Miloslava Hurbana

3) Alenka Jensterle-Doležalová: „Víš, poeta, svůj dluh?“ Role spisovatele Ivana Cankara v osudovém okamžiku slovinských dějin

 

Blok 8 (12:15 – 13:30)

Spisovateléintelektuálové v době mezi válkami

● předsedající: Jiří Kudrnáč

1) Magdalena Bystrzak: „Koketovanie” so sociálnou otázkou. K podobám angažovanosti v slovenskom kultúrnom prostredí v tridsiatych rokoch 20. storočia

2) Lukáš Holeček: Nemravná mládež jako zrcadlo nemravného národa (romány Miroslava B. Böhnela)

3) Karol Csiba: Úloha Davistov v česko-slovenskej medzivojnovej publicistike

4) Jiří Poláček: Reflexe Vančurova boje proti fašismu a nacismu

 

Blok 9 (13:45 – 14:30)

Role intelektuála v současné době

● předsedající: Roman Kanda

1) Weronika Parfianowicz-Vertun: „K čemu inteligence v pustém čase?”. Diskuse o roli středoevropských intelektuálů v polském tisku v devadesátých letech 20. století

2) Miron Pukan: Autorská i osobnostná viacdomosť Karola Horáka

 

 

Seznam přednášejících

 
doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc. Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Dr. Dorota Bielec Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytet Jagielloński 
PhDr. Ondřej Bláha, Ph.D. Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Eduard Burget, Ph.D. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
Mgr. Magdalena Bystrzak, Ph.D. Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Mgr. Karol Csiba, Ph.D. Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave
Mgr. Karolina Ćwiek-Rogalska Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr. Katedra germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
PhDr. Jakub Flanderka Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
prof. PhDr. Pavel Floss Katedra filozofie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
doc. Mgr. Erik Gilk Ph.D. Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Lukáš Holeček, Ph.D. Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky
doc. PhDr. Alenka Jensterle-Doležalová, CSc. Katedra jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Roman Kanda, Ph.D. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
Mgr. Marianna Koliová, PhD. Slavisches Institut der Universität zu Köln
Mgr. Petr Komenda, Ph.D.  Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. László G. Kovács  
Łukasz Krejci, Ph. D. Center for Slavic Art  Studies, Warszawa
doc. Ing. Jan Krekule, DrSc.  Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky
Dr. Joanna Królak Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej  Uniwersytet Warszawski
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
PhDr. Jana Kuzmíková, CSc. Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave
prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc. Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; Katedra české literatury Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
dr. Weronika Parfianowicz-Vertun Instytut Kultury Polskiej, Uniwersytet Warszawski
Mgr. Radoslav Passia, Ph.D. Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. Pedagogická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně.
PhDr. Miron Pukan, PhD. Inštitút estetiky a umeleckej kultury Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Mgr. Jaroslava Smejkalová Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Mgr. Klára Soukupová Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
prof. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. Bc. Barbora Svobodová Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky
Mgr. Michal Sýkora, Ph.D. Katedra divadelních a filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Ivana Taranenková, Ph.D. Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave