5. ročník

Ve dnech 24. a 25. března 2015 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční pátý ročník mezinárodního interdisciplinárního sympozia Umění a kultury střední Evropy, jehož tématem bude Švejk ve střední Evropě.

Stoleté výročí První světové války vybízí k pořádání konferencí či kolokvií na válečná témata. I téma našeho sympozia s První světovou válkou souvisí, neboť ze středoevropského válečného prostoru povstává nejproslulejší postava české literatury – Švejk. O Osudech dobrého vojáka Švejka za světové války Jaroslava Haška i o vývoji postavy Švejka v Haškově díle bylo během století napsáno jak v českém, tak v zahraničním badatelském prostředí nesčetně studií. Přesto však postava Švejka i její následné transpozice nepřestávají podněcovat k novému promýšlení z hlediska současných přístupů humanitních věd, žádají si o zasazení do nových kontextů.

Naše sympozium bude zaměřeno především na reflexi postavy Švejka jako literárního i kulturního typu ve středoevropském myšlení, literaturách i jiných uměleckých druzích (filmu, divadle, výtvarném umění ad.) napříč uplynulým stoletím.

Jakého ohlasu a významu dosáhly Haškovy Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války v jednotlivých středoevropských literaturách? Jak se uplatňuje postava Švejka v intertextuálních sítích děl středoevropských literatur? Najdeme ve středoevropském kontextu literární postavy, které by byly Švejkovi blízké či postavy vzniklé na základě inspirace Švejkem?

Jak se vyvíjel filmový či výtvarný obraz Švejka (vzhledem k jeho literární předloze)? K jakým ideologickým, uměleckým či komerčním účelům byla postava Švejka využita? Do jaké míry ovlivňovala či ovlivňuje postava Švejka pohled na „národní charakter“ („češství“) u středoevropských národů?

Předpokládáme, že stranou jednání sympozia nezůstanou ani otázky související s překladem specifického jazyka Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka do jazyků středoevropského prostoru.

V neposlední řadě bude naše sympozium zkoumat „Švejka“ jako fenomén spotřební kultury: Jakou roli hraje v současném světě „Švejk“ jako marketingová značka? Jak zpětně ovlivňuje „Švejkův život“ ve světě spotřební kultury čtení Haškových Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války?

Dovolujeme si tímto požádat zájemce o vystoupení na sympoziu, aby do 15. ledna 2015 poslali na níže uvedenou adresu tajemníka sympozia přihlášku a anotaci zamýšleného referátu (v rozsahu do 1200 znaků). Vystoupení referujícího v rámci sympozia by nemělo překročit 15 minut. V případě velkého počtu přihlášených bude zástupci pořadatelských institucí učiněn výběr ze zaslaných anotací. Přijetí či nepřijetí Vašeho příspěvku na sympozium Vám bude oznámeno tajemníkem sympozia nejpozději do konce ledna 2015. Jednacím jazykem sympozia je čeština. Referáty, které zazní na sympoziu, budou zveřejněny v knižní publikaci.

 

Za pořadatelské instituce:

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D., vedoucí katedry bohemistiky FF UP v Olomouci

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D., ředitel Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D., ředitel Ústavu bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích

ing. Pavel Janáček, Ph.D., ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel Moravské zemské knihovny v Brně

 

Tajemník sympozia:

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D., katedra bohemistiky FF UP v Olomouci

Mail: jiri.hrabal@upol.cz

Adresa: Katedra bohemistiky, Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, 779 00 Olomouc, CZ

 

 

 

PROGRAM SYMPOZIA

 

24. března 2015

 

Zahájení konference a úvodní referáty (aula: 9:30 – 11:45)

 

Úvodní slovo proděkana FF UP v Olomouci Jiřího Špičky

● předsedající: Jan Wiendl

1) Michal Sýkora: Hašek a Kafka jako středoevropský fenomén

2) Luboš Merhaut: Švejk a „švejkování“ v české kritice a publicistice

3) Petr A. Bílek: Švejk na zdi: Sémantika švejkovských obrazů a „citátů“ v prostorech soudobých restaurací

 

Zasedací sál 12:45 – 18:30

 

Blok 1 (zasedací sál: 12:45 – 13:30)

Švejk před Švejkem

● předsedající: Luboš Merhaut

1) Erik Gilk: Proto-Švejk v kontextu Haškovy předválečné povídkové tvorby

2) Vladimír Novotný: Italská kolébka Středoevropana Švejka

 

Blok 2 (zasedací sál: 13:45 – 14:45)

Švejk a válka

● předsedající: Miroslav Zelinský

1) Michael Špirit: Švejk válečník

2) Jean Boutan: Poetika války v Osudech dobrého vojáka Švejka

3) Marcela Antošová: Haškov Švejk verzus Timravini Hrdinovia

 

Blok 3 (zasedací sál: 15:00 – 16:00)

Co/Kdo je Švejk?

● předsedající: Michael Špirit

1) Blanka Činátlová: Mezi Kafkou a Hrabalem: v čem selhávají švejkovské komparace?

2) Martin Lukáš: Tak pravil Josef Švejk

 

Blok 4 (zasedací sál: 16:15 – 17:15)

Překlady Švejka I.

● předsedající: Marie Sobotková

1) Zoltán Németh: Švejk a postmoderná maďarská literatura

2) Miroslav Zelinský: Slovenský Švejk

3) Tomasz Derlatka: Příspěvek k švejkologii – hornolužické, dolnolužické a kašubské překlady fragmentů románu Jaroslava Haška

 

 

25. března 2015

 

AULA: 9:00 – 16:00

 

Blok 5 (aula: 9:00 – 10:15)

Překlady Švejka II.

● předsedající: Veronika Ambros

1) Vera Kaplická Yakimova: Osudy dobrého vojáka Švejka v bulharském zajetí

2) Irena Lehocká: O preklade Švejka do slovenčiny alebo o neprirodzenosti a nepotrebnosti doterajších pokusov

3) Jiří Fiala – Marie Sobotková: Švejk v Polsku

4) Lenka Németh Vítová: Polské překlady Osudů dobrého vojáka Švejka a polský Švejk

 

Blok 6 (aula: 10:30 – 11:30)

Z Čech na rakousko-uherský jih

● předsedající: Libuše Heczková

1) Gertraude Zand: K recepci Haškova Švejka v Rakousku

2) Andor Mészáros: Švejk v Uhrách

3) Bojana Maltarić: Švejk a Slovinsko

 

Blok 7 (aula: 12:30 – 13:15)

Dramatické a vizuální reprezentace Švejka

● předsedající: Petr A. Bílek

1) Veronika Ambros: Švejk v podání Piscatora a Brechta

2) Jan Kolář: (Filmový) Švejk: mezi řečí a mramorem

 

Blok 8 (aula: 13:30 – 14:45)

Od skutečnosti k fikci a od fikce ke skutečnosti

● předsedající: Jiří Hrabal

1) Libuše Heczková: Olga Fastrová - Haškova "oblíbená dáma"

2) Lukáš Borovička: Hašek a antisemitský diskurz

3) Daniel Jakubíček: Hašek „encyklopedista“ aneb Jak zúčtovat se svou dobou

4) Milena Oda: Švejk jako ignorant nebo Člověk bez vlastností?

 

Seznam přednášejících

 

Assoc. Prof. Veronika Ambros

Centre for Comparative Literature, University of Toronto

 

doc. PhDr. Marcela Antošová, Ph.D.

Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 

PhDr. Lukáš Borovička

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 

Mgr. Jean Boutan

Université Paris IV-Sorbonne

 

Mgr. Blanka Činátlová, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 

juniorprof. Dr. phil. Tomasz Derlatka

Slovanský Ústav AV ČR

 

prof. PhDr. Jiří Fiala, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého

 

doc. Mgr. Erik Gilk, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého

 

doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 

Mgr. Daniel Jakubíček, Ph.D.

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého

 

Mgr. Jan Kolář

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 

Mgr. Irena Lehocká, Ph.D.

Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

Mgr. Martin Lukáš

Filozofická fakulta Univerzity Palackého

 

lekt. Bojana Maltarić

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 

PaedDr. Luboš Merhaut, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 

Mgr. Andor Mészáros, Ph.D.

Bölcsészettudományi Kar, Eötvös Loránd Tudományegyetem

 

PaedDr. Lenka Müllerová, Ph.D., MBA

Litterae, o.s.

 

Dr. Habil. Mgr. Zoltán Németh, Ph.D.

Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

 

doc. PhDr. Vladimír Novotný, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Pardubice

 

Mgr. Milena Oda

Nakladatelství Bohemian Paradise Press v Los Angeles

 

prof. PhDr. Marie Sobotková, CSc.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého

 

Mgr. Michal Sýkora, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého

 

PhDr. Mgr. Michael Špirit, Ph.D.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

 

Mgr. Lenka Németh Vítová, Ph.D.

Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Mgr. Vera Kaplická Yakimova, Ph.D.

Filozofická fakulta Jihočeské unverzity

 

Ass.-Prof. Mag. Dr. Gertraude Zand

Institut für Slawistik, Universität Wien

 

doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity