Vážené kolegyně a kolegové,

 

zde zveřejňujeme základní informace pro úpravu Vašich referátů do kolektivní monografie ze sympozia. Příspěvky zasílejte na na e-mail: jiri.hrabal@upol.cz

Uzávěrka k zasílání písemných verzí příspěvků je vždy 30. červen téhož roku.

 

Pokyny pro úpravu referátů:

Prosíme Vás, abyste pokyny respektovali – pomůžete tak maximálně urychlit přípravu sborníku. Pokyny vycházejí z pravidel, která byla zavedna ve sbornících, na které má naše publikace v úmyslu navázat (Víra a výraz, 2005; Na téma umění a život, 2008).

 

Rozsah: Max. 15 normostran (tj. 60 úhozů a 30 řádek na A4). Zhruba to odpovídá nastavení textového dokumentu s řádkováním 2 (= 1800 znaků na stránku). Celkový počet znaků by tedy neměl přesáhnout 27000 znaků.

 

Formát: Příspěvky dodávejte v textovém editoru Word.

 

Styl: Typ písma: Times New Roman, velikost 12, řádkování 2, zarovnání vlevo, stránkovávání vpravo dole, (zrušte prosím případné nastavení dělení slov).

 

Resumé: Svou studii opatřete prosím krátkým shrnutím. Vzhledem k mezinárodní prezentaci sborníku by bylo vhodné, aby byla podřízena jednotnému jazyce: angličtině. Resumé proto zašlete přímo v angličtině.

 

Poznámkový aparát: Poznámkový aparát uveďte pod čarou (velikost písma 10, řádkování 1).

 

Bibliografické citace: Způsob bibliografické citace se téměř shoduje s pravidly, která jsou zavedena pro citování a pro bibliografické údaje v časopise Česká literatura. Jediným rozdílem je to, že za citací v závorce u jména autora a strany cit. textu by měl být vždy uveden také i rok vydání cit. díla. Za vlastním příspěvkem prosím uveďtev abecedním pořadí seznam použité literatury; v hranaté závorce pak rok prvního vydání.

V textu uvádějte názvy knih kurzivou - Duše moderního člověka a jiné příběhy - a názvy studií v uvozovkách – „Na výspě ornamentu“. Budete-li citovat, pak základním písmem v uvozovkách – „Těmi slovy znovu začal. Chtěl to mít za sebou. Byl krutě opuštěn, v duchu loď téměř zaklínal, a přitom mu byla dána jedinečná možnost pozorovat výjevy – pokud mohu soudit – téměř fraškovité.“ (CONRAD 1974: 77)

 

Příklady:

 

Citace z monografie:

V textu: (MUKAŘOVSKÝ 1948: 158)

V seznamu literatury pod jménem MUKAŘOVSKÝ, Jan:

 

MUKAŘOVSKÝ, Jan

1948 Kapitoly z české poetiky III. Máchovské studie (Praha: Nakladatelství Svoboda)

 

Více citací ze souboru studií:

V textu: (MUKAŘOVSKÝ 1966a: 87) ; (MUKAŘOVSKÝ 1966b: 25)

V seznamu literatury pod jménem MUKAŘOVSKÝ, Jan:

 

MUKAŘOVSKÝ, Jan

1966a [1934] „Umění jako sémiologický fakt“, in týž: Studie z estetiky, ed. K. Chvatík (Praha: Odeon), s. 85-88

1966b [1936] „Estetická funkce, norma a hodnota jako sociální fakty“, in týž: Studie z estetiky, ed. K. Chvatík (Praha: Odeon), s. 17-54

 

Citace z časopisu:

V textu: (KAISER 1993: 83)

            V seznamu literatury pod jménem KAISER, Petr: (číslo za názvem časopisu značí ročník)

 

KAISER, Petr

                    1993 „Protostrukturalismus v české estetice a literární vědě, básnická typologie Otakara Zicha“, Česká literatura 41, č. 1, s. 83-89