Seznam přednášejících

 

PhDr. Lucie Antošíková, Ph.D. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD. Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Bc. Hana Blažková Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
MMag. Marie Brunová Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Mgr. Karol Csiba, PhD. Ústav slovenskej literatúry SAV
Mgr. Barbora Čaputová Ústav svetovej literatúry SAV
Mgr. Judita Dobrá Ústav svetovej literatúry SAV
Prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.  Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Gabriela Maria Gańczarczyk, Ph.D. Katedra literární kultury a slavistiky, Univerzita Pardubice
Mgr. Dana Hučková, CSc. Ústav slovenskej literatúry SAV
Mgr. Zuzana Chrenková Ústav svetovej literatúry SAV
dr Małgorzata Kalita Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Słowiańskiej
Mgr. Roman Kanda, Ph. D. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Bc. et Bc. Petr Vilém Koluch
Institut für Geschichte, Universität Wien
PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D. Katedra literární kultury a slavistiky, Univerzita Pardubice
Mgr. László G. Kovács  
Dr. Marek L. Krejci Center for Slavic Art Studies
Mgr. Klára Kudlová, Ph.D. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. Kabinet informačních studií a knihovnictví,  Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Mgr. Iwona Matuszkiewicz Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
Andor Mészáros, Ph.D. Katedra kulturních dějin, Filozofická Fakulta, Univerzita Eötvöse Loránda, 
Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc. Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě
PhDr. Marcela Mikulová, DSc. Ústav slovenskej literatúry SAV
Mgr. Marta Pató, Ph.D. Katedra literární kultury a slavistiky, Univerzita Pardubice
Mgr. Olga Pavlova Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
PhDr. Ondřej Slačálek Ústav politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
Mgr. Lenka Sládková Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. Ústav bohemistiky a knihovnictví, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě
Prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc. Ústav bohemistiky, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof.dr. Peter Zajac, DrSc. Ústav slovenskej literatúry SAV