8. ročník

 

Ve dnech 27. a 28. března 2018 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční
osmý ročník mezinárodního interdisciplinárního sympozia Umění a kultury střední Evropy. Tématem sympozia bude Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury.

Rok 2018 bude v některých oblastech střední Evropy probíhat ve znamení oslav stého výročí vzniku nástupnických států po skončení 1. světové války a rozpadu Rakouska-Uherska. Záměrem našeho sympozia bude nastavit optiku trochu sub-versivně a podívat se na tuto epochální změnu, která se ve střední Evropě odehrála, „bez fanfár a fanglí“: Co přinesla jednotlivým národním kulturám či jednotlivým spisovatelům, umělcům, filozofům a intelektuálům? Jak se promítla do umělecké tvorby tehdejších spisovatelů? Co znamenala pro existující středoevropské kulturní instituce (periodika, galerie, knihovny, umělecké spolky, univerzity ad.)? Jak se proměnily vztahy mezi přirozenými kulturními centry střední Evropy – Vídní, Prahou, Budapeští, Terstem, Záhřebem ad. – po té, co se staly součástí rozdílných (nově vzniklých) státních celků? Co znamenal rozpad rakousko-uherské monarchie pro jazykovou komunikaci v oblasti střední Evropy?

Zajímat nás bude rovněž umělecká reprezentace rozpadu Rakouska-Uherska (a jeho důsledků) v literatuře, ve filmu či výtvarném umění. Samozřejmě nám nepůjde pouze o rozpad státního útvaru, ale především o reprezentaci zanikajících hodnot, idejí či konvencí, které byly spojovány s existencí rakousko-uherského mocnářství, jak je zobrazil např. Joseph Roth ve svém slavném románu Pochod Radeckého.

Uvítáme oborovou divergentnost a budeme se těšit na pohled literárněhistorický, filozofický, lingvistický, sociologický, historický či politologický.

Zájemce o vystoupení na sympoziu prosíme, aby do 31. ledna 2018 poslali na níže uvedenou adresu tajemníka sympozia přihlášku a anotaci zamýšleného referátu (v rozsahu do 1200 znaků). Vystoupení referujícího v rámci sympozia by nemělo překročit 15 minut. V případě velkého počtu přihlášených bude zástupci pořadatelských institucí učiněn výběr ze zaslaných anotací. Přijetí či nepřijetí Vašeho příspěvku na sympozium Vám bude oznámeno tajemníkem sympozia nejpozději do 15. února 2018. Jednacím jazykem sympozia je čeština. Referáty, které zazní na sympoziu, budou zveřejněny v knižní publikaci.

 

 

Za pořadatelské instituce:

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D., vedoucí katedry bohemistiky FF UP v Olomouci

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D., ředitel Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D., ředitel Ústavu bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích

Ing. Pavel Janáček, Ph.D., ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel Moravské zemské knihovny v Brně

prof. PhDr. Ingeborg Fialová, vedoucí Rakouského centra Univerzity Palackého

 

Tajemník sympozia:

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D., katedra bohemistiky FF UP v Olomouci

e-mail: jiri.hrabal@upol.cz

https://strednievropa.webnode.cz/

Adresa: katedra bohemistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, třída Svobody 26, 779 00 Olomouc, CZ

 

 

 

PROGRAM SYMPOZIA     

Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury

 

27. března 2018

Zahájení konference a úvodní referáty (9:30 – 12:00, přednáškový sál 1.25, Křížkovského 10, přízemí zadního traktu)

 

Úvodní slovo rektora Univerzity Palackého v Olomouci Jaroslava Millera

● předsedající: Jiří Hrabal

1) Ingeborg Fialová: Absolutní katastrofa či nový začátek?

2) Dalibor Tureček: Od servility k laciné parodii: Obraz Rakouska-Uherska v české poezii před rokem 1918 a po něm

3) Peter Zajac: Existenciálna literatúra a avantgarda

 

Blok 1 (13:00 – 14:15)

Od nostalgie k nové jednotě a k novým ideálům

● předsedající: Dalibor Tureček

1) Roman Kanda: Hledání jednoty v rozpadajícím se světě: Broch a Witkiewicz

2) Petr Vilém Koluch: Masaryk, Redlich a jejich představy o nové Evropě

3) Renáta Kišoňová: Význam filozofie života Svätopluka Štúra, so zreteľom na jeho chápanie umenia

4) Barbora Čaputová: Mircea Eliade – „mladá generácia“ a hľadanie autentickosti

 

Blok 2 (14:30 – 15:45)

Kulturní kontakty v proměněné střední Evropě 

● předsedající: Ingeborg Fialová

1) Lucie Antošíková: Naši Němci? Dynamika (trans)kulturních kontaktů v Československu

2) Marie Brunová: Spojnice kultur? Role prostředkovatelů a překladatelů v česko-německých literárních vztazích

3) Klára Kudlová: Čechoslováci mezi Londýnem a Moskvou - Karel Čapek a Franz Carl Weiskopf jako autoři reportážních cestopisů

4) Małgorzata Kalita: Když centrum ztrácí svůj význam. O podobách decentralizace v próze Karla Čapka

 

Blok 3 (16:00 – 17:00)

Malé, ale naše sdílené Československo…

● předsedající: Lucie Antošíková

1) Marcela Mikulová: Starí realisti v novej republike

2) Zuzana Chrenková: Pozícia „malého národa“ v zmenenom tvare strednej Európy

3) Valér Mikula: Keď sa sloboda rodila… a kazila

 

Blok 4 (17:15 – 18:30)

Pozice maďarské kultury v meziválečné střední Evropě

● předsedající: Martin Lukáš

1) Marta Pató: K jazykové identitě bratislavské střední vrstvy

2) Judita Dobrá: Formovanie novej literárnej identity v novom štáte. Maďarská literatúra v Československu

3) László G. Kovács: Lhostejnost a nepřátelství nebo i zájem a dialog? Česko-maďarské kulturní vztahy v období  let 1918–1938

4) Andor Mészáros: Terra incognita. Objevení kultur nových sousedů v maďarském kulturním životě ve 20.–30. letech

 

 

28. března 2018 (9:00 – 14:30, přednáškový sál 1.25, Křížkovského 10, přízemí zadního traktu)

 

Blok 5 (9:00 – 10:00)

Umělecké „retrovize“ Rakouska-Uherska

● předsedající: Martin Tichý

1) Marek Lukasz Krejci: Arcivévoda  František Ferdinand ve středoevropských literaturách

2) Gabriela Maria Gańczarczyk: Román Kazimierze Sejdy C.K. Dezerterzy a stejnojmenný film Junusze Majewského jako polská vize rozpadu Rakousko-Uherska

3) Petr Bubeníček: Nostalgie po zmizelém světě mocnářství v Ukradené vzducholodi Karla Zemana

 

Blok 6 (10:15 – 11:15)

Literární reflexe rozpadající se monarchie

● předsedající: Jana Vrajová

1) Jiří Kudrnáč: Doba konce Rakousko-Uherska očima českých dekadentních spisovatelů

2) Hana Blažková: Falešný Mesiáš a nepovedená revoluce v tvorbě Bruna Schulze a Olgy Tokarczuk

3) Iwona Matuszkiewicz: Kulturní krajina pohraničí jako jednotící element změn ve střední Evropě. Poznámka k dílu Stanisława Vincenze a Josefa Váchala

 

Blok 7 (12:15 – 13:30)

Kulturní život v nových státních celcích

● předsedající: Petr Bubeníček

1) Martin Tichý: Kritika na přelomu. Reflexe vlastenecké poezie 1918–1919

2) Karol Csiba: Ozvena rozpadu Rakúsko-Uhorska v slovenských medzivojnových kultúrnych periodikách

3) Lenka Sládková: Státní umělecké ceny v Československu

4) Miroslav Kouba: „Československým hospodyňkám!“ Kuchařské knihy v prvních letech ČSR a jejich proměny z hlediska knižní a literární kultury

 

Blok 9 (13:45 – 14:45)

Ironie nebo nostalgie?

● předsedající: Roman Kanda

1) Renáta Beličová: Dokumentárne libreto – postmodernistická opera. Egon Bondy, Marek Piaček a M. R. Š.

2) Olga Pavlova: Postutopický radikalismus v ruské postmoderně

3) Ondřej Slačálek: Nostalgie a ironie: Ambivalence debat o střední Evropě

 

 

Seznam přednášejících

 

PhDr. Lucie Antošíková, Ph.D. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD. Ústav literárnej a umeleckej komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Bc. Hana Blažková Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
MMag. Marie Brunová Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. Ústav české literatury a knihovnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Mgr. Karol Csiba, PhD. Ústav slovenskej literatúry SAV
Mgr. Barbora Čaputová Ústav svetovej literatúry SAV
Mgr. Judita Dobrá Ústav svetovej literatúry SAV
Prof. PhDr. Ingeborg Fialová, Dr.  Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
Mgr. Gabriela Maria Gańczarczyk, Ph.D. Katedra literární kultury a slavistiky, Univerzita Pardubice
Mgr. Dana Hučková, CSc. Ústav slovenskej literatúry SAV
Mgr. Zuzana Chrenková Ústav svetovej literatúry SAV
dr Małgorzata Kalita Uniwersytet Śląski, Instytut Filologii Słowiańskiej
Mgr. Roman Kanda, Ph. D. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Mgr. Renáta Kišoňová, PhD. Katedra filozofie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
Bc. et Bc. Petr Vilém Koluch
Institut für Geschichte, Universität Wien
PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D. Katedra literární kultury a slavistiky, Univerzita Pardubice
Mgr. László G. Kovács  
Dr. Marek L. Krejci Center for Slavic Art Studies
Mgr. Klára Kudlová, Ph.D. Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc. Kabinet informačních studií a knihovnictví,  Filozofická fakulta, Masarykova univerzita v Brně
Mgr. Iwona Matuszkiewicz Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
Andor Mészáros, Ph.D. Katedra kulturních dějin, Filozofická Fakulta, Univerzita Eötvöse Loránda, 
Prof. PhDr. Valér Mikula, CSc. Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislavě
PhDr. Marcela Mikulová, DSc. Ústav slovenskej literatúry SAV
Mgr. Marta Pató, Ph.D. Katedra literární kultury a slavistiky, Univerzita Pardubice
Mgr. Olga Pavlova Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
PhDr. Ondřej Slačálek Ústav politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
Mgr. Lenka Sládková Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.
Mgr. Martin Tichý, Ph.D. Ústav bohemistiky a knihovnictví, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě
Prof. PhDr. Dalibor Tureček, DSc. Ústav bohemistiky, Filozofická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Prof.dr. Peter Zajac, DrSc. Ústav slovenskej literatúry SAV