1. ročník

Program 1. ročníku sympozia

CIZINEC - VYHNANEC - PŘISTĚHOVALEC

 

ÚTERÝ 15. BŘEZNA

 

8.30 – 9.30 registrace účastníků (v předsálí AULY FF UP v Olomouci)

 

AULA

 9:30         zahájení 1. ročníku sympozia Umění a kultury střední Evropy

                Lubomír Machala, Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci

                Jiří Lach, děkan FF UP v Olomouci

 

10:00 – 12:30 dopolední blok

               

                Helena Kosková: Století exilu

                Lenka Řezníková: Metafory exilu. J. A. Komenský a proměny literární reprezentace exilu

                Tomáš Kubíček: Estetický projekt Střední Evropy u Milana Kundery

                Joanna Czaplinska: O exulantech po exilu - čemu dnes slouží zkoumání exilové literatury?

 

12.30 – 14.00 přestávka na oběd

 

14.00 – 18.00 odpolední blok

 

AULA

                Zuzana Vargová: Stredná Európa - domov alebo cudzina?  Niekoľko poznámok k identite Židov

                Agnieszka Janiec-Nyitrai: Být cizincem u sebe, být sebou v cizině. Poznámky o relativitě odcizení u středoevropských autorů

                Veronika Trstianska: Výmena obyvateľstva v rokoch 1945- 1948 (nutnosť, či jedna z možností riešenia povojnovej ČSR)

                Radoslav Passia: Cudzinec na hranici. Východné Karpaty ako priestor mytologizácie a ideologizácie v stredoeurópskych literatúrach 20. storočia

 

ZASEDACÍ SÁL

                Aleš Haman: Cizinec mezi svými (Nerudovy povídky)

                Sergej Skorvid: „Tedy sem až své jste žití nesli...“ (přistěhovalci z Čech na severním Kavkaze v českém romantickém básnictví)

                Michal Fránek: Julius Zeyer – cizinec v české literatuře?

                Karel Kolařík:  Jinoch: vyhnanectví v díle Jiřího Karáska ze Lvovic

 

15.45 – 16.15 přestávka

 

AULA

                Marta Součková: K postavám cudzincov v ponovembrovej slovenskej próze

                Matěj Martinčák: Postava cizince v chorvatské povídce 90. let 20. stol.

                Bojana Maltarić: Reflexe problematiky přistěhovalců z republik bývalé Jugoslávie v současné slovinské literatuře

                Martin Malenovský: Postava cizince v prózách Libuše Moníkové

 

ZASEDACÍ SÁL

                Marianna Figedyová: Lermontov – cudzinec vo vlastnej krajine

                Marcela Mikulová: Démonický cudzinec ako kód maďarizácie (Terézia Vansová: Kliatba)

                Ľubica Somolayová: Michal Miloslav Hodža a Jozef Podhradský v exile

                Libor Martinek: K literatuře řeckých imigrantů v Československu – Praxitelise Makrise a Sotirise Joanidise

 

 

STŘEDA 16. BŘEZNA

 

9.00 – 13.00 dopolední blok

 

AULA

                Valér Mikula: Cudzinec, cudzí a odcudzenie u Štefana Strážaya

                Martin Humpál: Problematika exulantství v románu Michaela Konůpka I sin tid (Svého času)

                László G. Kovács: Bez lítosti a milosti – motiv vyhnanství a vyhnanců v románech Vladimíra Körnera

                Zdeněk Jonák: Etapy adaptačního procesu na realitu švýcarské a americké emigrace v díle básníka Václava Hokůva

 

ZASEDACÍ SÁL

                Enrique Gutiérrez Rubio: Pojem „domov“ ve spisech Rainera Maria Rilkeho

                Martina Lukáčová: Italo Svevo alebo Aron Hector Schmitz? (otázky určenia identity predstaviteľa terstskej literatúry na prelome 19. a 20. storočia)

                Katarína Szalayová: Stefan Zweig - Cestovateľ

                Ivana Taranenková: Martin Kukučín – „vyhnanec a pesimista“

 

10.45 – 11.15 přestávka

 

AULA

                Zuzana Malá: „Všem jest cizí, ale tak nějak smutně cizí“: cizota v české avantgardní próze

                Alžběta Plívová: Žena jako cizinka v české avantgardě

                Tomáš Koblížek: Toyen

                Bronislava Rokytová: Exilová výtvarná scéna a její vztah k Československu, 1933–1939

 

ZASEDACÍ SÁL

                Ladislav Horník: Aj doma „cudzincom“. Úvahy o ambivalentnosti identity Lajosa Mocsáryho

                Vladimír Novotný: Utěšený přivandrovalec Nikolaj Terlecký

                Lukáš Motyčka: Několikeré cizinectví německo-českého spisovatele Josefa Mühlbergera

                František Všetička: Exilový a exulantský román Bedřicha Svatoše

 

13.00 – 14.00 přestávka na oběd

 

14.00 – 18.00 odpolední blok

 

AULA

                Zdeňka Menšíková: Český živel ve Vídni mezi lety 1890 až 1918

                Lukáš Borovička: Nepřítel v národním těle (Reprezentace česko-německé koexistence v české literatuře třicátých let)

                Jan Schneider: Hrabal a Němci

                Gertraude Zand: Český underground ve Vídeňském exilu

 

ZASEDACÍ SÁL

                Michal Jareš: Bůh do domu? Exilová zkušenost v próze let 1945–1949

                Pavel Šidák: Domov, poutník a cizinec u Jana Čepa

                Vít Schmarc: Miř přesněji! – temný bod strachu a nenávisti v poezii stalinismu

                Jiří Sláma: Od stesku k touze:měl poručík baron Tuzenbach pravdu?

 

15.45 – 16.15 přestávka

 

AULA

                Izabela Mroczek: O zkušenosti stěhování v české próze poslední doby

                Andrea Kapustová: Proměny recepce v kulturním transferu aneb Přijmout cizince za vlastního (K recepčnímu příběhu textů Jáchyma Topola v českém a německém jazykovém kulturním kontextu)

                Blanka Kostřicová: Vyhnanec z ráje, cizinec ve světě tom - základní pocit hlavních postav v prózách Jana Balabána

 

ZASEDACÍ SÁL

                Natália Rusnáková: Bratislavský humanistický krúžok v 16. storočí – migráciou ku kultúrnej výmene

                Peter Ivanič:  Pôsobenie českých profesorov na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v rokoch 1919-1938

                Martin Tichý: Peroutkova kritická tristia

                Karolina Slamová: Význam Igora Hájka při vytváření kánonu české literatury v západním kontextu

 

ČTVRTEK 17. BŘEZNA

 

9.00 – 13.00 dopolední blok

 

AULA

                David Bareš: Exulant Komenský a světoběžník Kokoschka. Průnik dvou životních osudů

                Zuzana Bartošová: Nomádi a emigranti 20. storočia – cesty tvorby výtvarných umelcov a kritikov na Slovensko po 1. svetovej vojne

                Štěpánka Bieleszová: Kurt Gröger, Pro Čechy Němcem, pro Němce Čechem, umírá jako Francouz. (Tragický osud malíře a vlastence v době druhé světové války a za poválečného uspořádání Československa)

                Milan Hain: Exulantství v amerických filmech Huga Haase

 

ZASEDACÍ SÁL

                Tomáš Vašut: Nevěrník, zrádce a záletník – láska k vlasti v proměnách literárního exilu 20. století

                Marta Pató: Pražský maďarský spisovatel Sándor Márai?

                Roman Kanda: Z druhé strany Atlantiku (Witold Gombrowicz v Argentině a jeho dialog s Polskem)

                Radek Malý: Domovem v nenavštívené zemi. Vztah Paula Celana  k českým zemím

 

10.45 – 11.15 přestávka

 

AULA

                Jakub Češka: Revoluční figura vyprávění: zcizující pohyb domestikace

                Marcel Forgáč: Célinovské atribúty Tatarkovej postavy

                Dagmar Podmaková: Divadlo bez hraníc

 

ZASEDACÍ SÁL

                Karla Strnadová: Vnitřní exil v předválečném díle Egona Hostovského

                Jana Vrajová: Cizincem mezi svými (Weilova Moskva - hranice v kritické recepci současníků)

                Petr Šrámek: Pozůstalost zaživa

                

13.00 – 14.00 oběd

 

14.00 – 16.00 odpolední blok

 

AULA

                Michal Sýkora: Pražské orgie: český disent očima Philipa Rotha

                Renáta Beličová: Egon Bondy v Bratislave. Dobrovoľný vyhnanec, filozof, spisovateľ a … tak trochu i hudobník

                Marek Krejčí: Prostor setkávání. Paříž a (e)migrace ze střední a  východní  Evropy

Účastníci prvního ročníku sympozia

 

David Bareš Galerie hlavního města Prahy
Zuzana Bartošová Ústav dějin umění SAV, Bratislava
Renáta Beličová  Fakulta humanitních věd ŽU v Žiline
Štěpánka Bieleszová Muzeum umění Olomouc
Lukáš Borovička Filozofická fakulta UK v Praze
Joanna Czaplinska Opolská univerzita, Opole
Jakub Češka  Fakulta humanitních studií UK
Marianna Figedyová Ústav světové literatury SAV, Bratislava
Marcel Forgáč Filozofická fakulta PU, Prešov
Michal Fránek ÚČL AV ČR, Praha
Enrique Gutiérrez Rubio Filozofická fakulta UP v Olomouci
Milan Hain Filozofická fakulta UP v Olomouci
Aleš Haman  
Ladislav Horník Fakulta středoevropských studií UKF v Nitře
Martin Humpál Filozofická fakulta UK v Praze
Peter Ivanič Filozofická fakulta UKF v Nitře
Agnieszka Janiec-Nyitrai Fakulta středoevropských studií UKF v Nitře
Michal Jareš ÚČL AV ČR, Praha
Zdeněk Jonák   
Roman Kanda Opolská univerzita, Opole
Andrea Kapustová  Filozofická fakulta UK v Praze
Tomáš Koblížek Filozofická fakulta UK v Praze
Karel Kolařík Památník národního písemnictví, Praha
Helena Kosková  
Blanka Kostřicová  
László G. Kovács  
Marek Krejčí Center for Slavic Art Studies, Wrocław
Tomáš Kubíček ÚČL AV ČR, Praha
Martina Lukáčová Filozofická fakulta UKF v Nitře
Martin Malenovský Pedagogická fakulta UP v Olomouci
Bojana Maltarić Filozofická fakulta Univerzity v Lublani
Zuzana Malá ÚČL AV ČR, Praha
Radek Malý Filozofická fakulta UP v Olomouci
Matěj Martinčák Filozofická fakulta v Záhřebu
Libor Martinek Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě
Zdeňka Menšíková Pedagogické fakulty UJEP v Ústí n. L.
Valér Mikula Filozofická fakulta UK, Bratislava
Marcela Mikulová Ústav slovenské literatury SAV, Bratislava
Lukáš Motyčka Filozofická fakulta UP v Olomouci
Izabela Mroczek  Slezská univerzita, Katowice
Vladimír Novotný Filozofická fakulta Univerzity Pardubice
Radoslav Passia Ústav slovenské literatury SAV, Bratislava
Marta Pató Filozofická fakulta Univerzity Pardubice
Alžběta Plívová  
Dagmar Podmaková Ústav divadelní a filmové vědy SAV, Bratislava
Bronislava Rokytová Památník národního písemnictví, Praze
Natália Rusnáková Filozofická fakulta UKF v Nitře
Vít Schmarc ÚČL AV ČR, Praha
Jan Schneider Filozofická fakulta UP v Olomouci
Sergej Skorvid Ruská státní humanitní univerzita v Moskvě
Jiří Sláma Jihočeský klub Obce spisovatelů
Karolina Slamová Filozofická fakulta OU v Ostravě
Ľubica Somolayová Ústav slovenské literatury SAV, Bratislava
Marta Součková Filozofická fakulta PU v Prešově
Karla Strnadová Filozofická fakulta UP v Olomouci
Michal Sýkora Filozofická fakulta UP v Olomouci
Katarína Szalayová Ústav světové literatury SAV, Bratislava
Pavel Šidák Literární akademie, Praha
Petr Šrámek TU v Liberci / FF UK v Praze
Lenka Řezníková Filozofický ústav AV ČR, Praha
Ivana Taranenková Ústav slovenské literatury SAV, Bratislava
Martin Tichý Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě
Veronika Trstianska Fakulta středoevropských studií UKF v Nitře
Zuzana Vargová Fakulta středoevropských studií UKF v Nitře
Tomáš Vašut Filozofická fakulta SU v Segedíně
Jana Vrajová Filozofická fakulta UP v Olomouci
František Všetička  
Gertraude Zand Ústav slavistiky Vídeňské univerzity, Vídeň