6. ročník

Ve dnech 29. a 30. března 2016 se v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční šestý ročník mezinárodního interdisciplinárního sympozia Umění a kultury střední Evropy, jehož tématem bude Člověk, zvíře, stroj v literatuře a umění střední Evropy.

Sympozium je další v řadě pravidelných, každoročních mezioborových setkání nad problematikou literatury a umění střední Evropy.

Prvkem spojujícím jednotlivé příspěvky by tentokrát měly být způsoby, jimiž literatura a umění ztvárňují vztah ke dvěma fenoménům, s nimiž je lidská kultura od pradávna spjata, vůči nimž se ale v průběhu posledních století také stále více a ostřeji vymezuje. Zvíře a stroj jsou jevy, které stojí proti sobě. První odkazuje k přírodě jako výchozímu kontextu, z něhož se tvor zvaný člověk vydělil, s nímž se však stále cítí úzce propojen; druhý je pak produktem technické civilizace, kterou lidstvo svou činností od pradávna vytváří a do níž si projektuje své optimistické i tragické vize. Literatura zvířata i stroje tematizuje jako přátele a pomocníky člověka a často je dokonce antropomorfizuje, používá je jako prostředek umožňující explicitně pojmenovat určité lidské vlastnosti a činy. Souběžně se však motivy zvířat a strojů v literárních dílech často váží i s varováním před ztrátou, jež hrozí, pokud člověk poklesne na jejich úroveň, případně jsou výzvou k obhajobě všeho, co je v člověku lidské. Literární tvorba rozmanitých druhů a žánrů je přitom dokladem toho, jak jsou spisovatelé těmito protikladnými, kontrastními, ale zároveň i úzce vzájemné provázanými fenomény přitahováni a jak je téma „lidského a ne-lidského“ podněcuje a provokuje.

Navržené téma konference má průřezový charakter, prochází jednotlivými obdobími, ale také rozmanitými uměleckými směry a programy, jakož i různými druhy literatury: od té, která má vysoké umělecké ambice až po literaturu populární. Nabízí tudíž celou škálu možných otázek a problematik, a jako takové otevírá příležitost pojmenovávat významné umělecké pohyby a trendy. Může být zpracováno jak v rovině filozofické, teoretické, tak také tematologické, historické, případně na úrovni poetiky uměleckého díla.

Dovolujeme si tímto požádat zájemce o vystoupení na sympoziu, aby do 30. ledna 2016 poslali na níže uvedenou adresu tajemníka sympozia přihlášku a anotaci zamýšleného referátu (v rozsahu do 1200 znaků). Vystoupení referujícího v rámci sympozia by nemělo překročit 15 minut. V případě velkého počtu přihlášených bude zástupci pořadatelských institucí učiněn výběr ze zaslaných anotací. Přijetí či nepřijetí Vašeho příspěvku na sympozium Vám bude oznámeno tajemníkem sympozia nejpozději do konce 15. února 2016. Jednacím jazykem sympozia je čeština. Referáty, které zazní na sympoziu, budou zveřejněny v knižní publikaci.

 

Za pořadatelské instituce:

doc. Mgr. Miroslav Vepřek, Ph.D., vedoucí katedry bohemistiky FF UP v Olomouci

doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D., ředitel Ústavu české literatury a literární vědy FF UK v Praze

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D., ředitel Ústavu bohemistiky FF JU v Českých Budějovicích

ing. Pavel Janáček, Ph.D., ředitel Ústavu pro českou literaturu AV ČR

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel Moravské zemské knihovny v Brně

 

Tajemník sympozia:

Mgr. Jiří Hrabal, Ph.D., katedra bohemistiky FF UP v Olomouci

mail: jiri.hrabal@upol.cz

https://strednievropa.webnode.cz/

Adresa:

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Třída Svobody 26

779 00 Olomouc, CZ

 

 

PROGRAM SYMPOZIA

 

29. března 2016

 

Zahájení konference a úvodní referáty (aula 2.31: 9:30 – 12:00)

 

Úvodní slovo děkana FF UP v Olomouci Jiřího Lacha

● předsedající: Jiří Hrabal

1) Pavel Janoušek: Lidské a nelidské v tvorbě Karla Čapka

2) Jan Wiendl: Zvířata a lidé v poezii Jana Zahradníčka padesátých let

3) Libuše Heczková: Rozhlasová technika a literatura ve dvacátých a třicátých letech

 

AULA (2.31) 13:00 – 19:30

 

Blok 1 (aula 2.31: 13:00 – 14:00)

Polidštěná zvířata – mezi člověkem a zvířetem I

● předsedající: Jan Wiendl

1) Václav Smyčka: Osvícená zvířata. Populární filozofie čáslavského rodáka G. I. Wenzela

2) Aleš Filip – Roman Musil: Zvířecí žánry v malířství Mnichovské školy

3) Michal Topor: Melchior Vischer jako autor prózy Der Hase a vykladač Weißova románu Nahar

 

Blok 2 (aula 2.31: 14:15 – 15:15)

Polidštěná zvířata – mezi člověkem a zvířetem II

● předsedající: Jan Wiendl

1) František A. Podhajský: Zvířeckost, trest a aparát: Paralela Vodička – Moosbrugger

2) Pavel Šidák: Figura vodníka mezi člověkem a zvířetem

3) Zuzana Slušná: Postfeminizmus, stereotypizácia a reprezentácie" zvieraťa” v paranormálnych urban fantasy romantických naráciách.

 

Blok 3 (aula 2.31: 15:30 – 16:45)

Mechanický/Zvířecí člověk v avantgardě

● předsedající: Pavel Šidák

1) Štěpán Lacina: Obraz mechanického člověka v rané avantgardě

2) László G. Kovács: Propojení a prolínání motivu člověka, zvířete a stroje v literatuře maďarské avantgardy v období roků 1915 – 1925

3) Marek Lukasz Krejci: Terstští konstruktivisté. Paradoxy civilizačního dynamismu na periferii střední Evropy

4) Zdeněk Brdek: Moderní primitivismus: od Jindřicha Chalupeckého po Vladimira 518

 

Blok 4 (aula 2.31: 17:00 – 18:15)

Zvířecí postavy

● předsedající: Libuše Heczková

1) Jiří Poláček: Zvířecí postavy v tvorbě Stanislava Reiniše

2) Marcela Mikulová: Včely politické, sociálne, emocionálne a mystické u J. G. Tajovského

3) Lucie Kořínková: Páníček – parťák – postava k pousmání. Zvířata a lidé v komiksovém seriálu Punťa

4) Pavel Kořínek: Čtyři nohy dobré, dvě nohy lepší. České komiksové příběhy o veselých zvířátkách v prostoru mezi všednodenností a epikou

 

Blok 5 (aula 2.31: 18:30 – 19:30)

Funkce zvířecích postav v narativní literatuře

● předsedající: Richard Müller

1) Jan Matonoha: Zvíře: radikální jinakost, či radikální příbuznost? Kafka, Hrabal vs. Čapek, Kundera

2) Gertraude Zand: Hrabalovy kočky

3) Marta Pató: Spisovatel a pes. Vyprávění o psu v novele Čutora Sándora Máraiho a Pán a pes Thomase Manna

 

Po 20h bude pro přednášející připraveno večerní pohoštění v restauraci GOLIÁŠ.

 

30. března 2016

 

AULA (2.31): 9:00 – 12:30

 

Blok 6 (aula 2.31: 9:00 – 9:45)

Vliv technologií na literární tvorbu

● předsedající: Jan Matonoha

1) Richard Müller: „Pevná ohraničenost lidských těl je strašlivá“ – Kafkova média

2) Karel Piorecký: Česká počítačově (de)generovaná literatura

 

Blok 7 (aula 2.31: 10:00 – 11:15)

Vliv techniky na člověka

● předsedající: Gertraude Zand

1) Michal Fránek: Zvíře i stroj. "Ocelový oř" v české beletrii druhé poloviny 19. století

2) Michal Špína: Recta sequi: přímočarost železnice ve střetu s přírodou

3) Jelena Paštéková: Kozmos dehumanizovaný z vôle ľudí. K tvorbe Leopolda Laholu

4) Stefan Segi: Postapokalyptický Kuky

 

Blok 8 (aula 2.31: 11:30 – 12:30)

Technologizované bytosti

● předsedající: Karel Piorecký

1) Ilona Gwóźdź-Szewczenko: Kreace technických bytostí jako fabulární záminka k antropologické reflexi v tvorbě Stanislawa Lema

2) Martin Foret: Kreslení hrdinové mezi člověkem a strojem. Robot v československém komiksu

3) Nora Schmidt: Stroj, výroba a produkt u Michala Ajvaze

 

 

Seznam přednášejících

 

Mgr. Zdeněk Brdek, Ph.D. Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně
Mgr. Martin Foret, Ph.D. Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Michal Fránek, Ph.D.  Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v.v.i.
Dr Ilona Gwóźdź-Szewczenko, PhD. Zakład Bohemistyki, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski
doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D. Ústav české literatury a komparatistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
prof. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v.v.i.
Mgr. Pavel Kořínek, Ph.D. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v.v.i. 
PhDr. Lucie Kořínková, Ph.D. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v.v.i.
Mgr. László G. Kovács  
Marek Lukasz Krejci Center for  Slavic Art Studies, Warszawa
Mgr. Štěpán Lacina Uniprep, společnost s.r.o.
Mgr. Jan Matonoha, M.Phil., Ph.D.  Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v.v.i.
PhDr. Marcela Mikulová, CSc. Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, Bratislava
Mgr. Richard Müller, Ph.D. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v.v.i.
Mgr. Roman Musil Západočeská galerie v Plzni
Prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc. Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied
Mgr. Marta Pató, Ph. D. Katedra literární kultury a slavistiky Fakulty filozofické Univerzity Pardubice
PhDr. Karel Piorecký, Ph.D. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v.v.i.
Mgr. František A. Podhajský, Ph.D. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy (externista)
doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc. Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
Mgr. Stefan Segi Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v.v.i.
Nora Schmidt, M.A. (od 3.2.2016 Dr. des.) Universität Erfurt, Slavistische Literaturwissenschaft
PhDr. Zuzana Slušná, PhD. Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Václav Smyčka Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v.v.i.
PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, v.v.i.
Mgr. Michal Špína Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Mgr. Michal Topor, Ph.D. Institut pro studium literatury, o. p. s. Praha
doc. PhDr. Jan Wiendl, Ph.D. Ústav české literatury a komparatistiky Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ass.-Prof. Mag. Dr. Gertraude Zand Institut für Slawistik der Universität Wien